Klauzula RODO

2022-08-09

Realizując obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka San Telmo sp. z o. o. z siedzibą w Świdniku, ul. Skośna 11B , 21-040 Świdnik (dalej: Administrator).
 2. Pana/Pani dane osobowe, w zależności od tego czy przetwarzanie odbywa się w ramach odbywania przez Pana/Panią praktyki studenckiej, absolwenckiej, zawodowej lub stażu, mogą być przetwarzane przez Administratora, w oparciu o następujące cele i podstawy prawne:
  1. podejmowanie działań związanych z rekrutacją, zawarciem i realizacją umowy stażu z urzędu pracy/stażu finansowanego z innych źródeł/ praktyki studenckiej/absolwenckiej/zawodowej/innej, na żądanie osoby, której dane dotyczą oraz w zakresie niezbędnym do realizacji przepisów prawa – w szczególności w związku z przepisami m.in. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych; lub ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich; lub ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b), c) RODO;
  2. realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i rachunkowych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c) RODO;
  3. ustalenie lub obrona roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora);
  4. ustalenie warunków współpracy i prowadzenia bieżącej komunikacji, w tym korespondencji, z Panem/Panią w związku z ubieganiem się o zawarcie, zawarciem i realizacją umowy o praktykę lub staż – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  5. prowadzenie analiz statystycznych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  6. archiwizacja dokumentacji i korespondencji – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  7. zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Administratora – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  8. prowadzenie wewnętrznej administracji procesami biznesowymi i administracyjnymi realizowanymi przez Administratora oraz podmioty z nim powiązane – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 3. Podanie danych osobowych w związku z zawarciem i realizacją umowy o praktykę lub staż jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy. W zakresie wynikającym z ww. przepisów prawa, podanie danych osobowych jest obligatoryjne. W przypadku podania innych danych, niż wynikające z przepisów prawa lub niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy, możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe także na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
  1. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe:
  2. podmiotom upoważnionym na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  3. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora obsługę techniczną, informatyczną administracyjną, w tym usługi prawne, usługi IT, HR i wsparcia procesu rekrutacji, serwisowe i agencyjne,
  4. podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Administratorem, w zakresie koniecznym do realizacji wewnętrznych procesów administracyjno-biznesowych.
 4. Jednocześnie informujemy, że Administrator zapewnia adekwatne środki ochrony Państwa danych osobowych, w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez Administratora oraz obowiązującymi przepisami prawa.
  1. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zawartej umowy o praktykę lub staż, a także przez okres niezbędny do jej prawidłowego rozliczenia (jeśli odbywa się odpłatnie), a także:
  2. do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu zawartej umowy;
  3. przez okres wynikający z przepisów prawa, gdy stanowią one podstawę przetwarzania;
  4. w celach archiwizacyjnych, w zakresie historii prowadzonej korespondencji.
 5. Posiada Pan/Pani prawo żądania:
  1. dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,
  2. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
  3. ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,
  4. ograniczenia przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
  5. przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO,
  6. w przypadku przetwarzania danych osobowych przez Administratora w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów (o których była mowa powyżej – tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – w granicach art. 21 RODO.
 6. Mają Państwo także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodności z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed cofnięciem zgody.Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z praw, które opisaliśmy powyżej lub uzyskać więcej informacji odnośnie zasad przetwarzania Państwa danych osobowych, mogą się Państwo skontaktować z nami na wybrany z poniższych sposobów:
  1. pisemnie na adres: San Telmo Sp. z o. o., ul. Skośna 11B , 21-040 Świdnik;
  2. mailowo na adres: news@poyerbani.pl
 7. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, który jednocześnie mógłby prowadzić do podejmowania wobec Pani/Pana decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.
 8. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej „EOG”), w szczególności w przypadku, gdy Administrator zleca wykonanie określonych usług podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. W takim przypadku Administrator zagwarantuje prawnie wymagane środki ochrony danych osobowych, którymi będą (w zależności od przypadku): i) przekazanie danych do podmiotu zlokalizowanego w państwie trzecim, w stosunku do którego została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, zgodnie z wymaganiami art. 45 RODO, ii) przekazanie danych realizowane na podstawie zawartej z podmiotem trzecim umowy o transfer danych opartej na Standardowych Klauzulach Umownych przyjętych w drodze decyzji przez Komisję Europejską, iii) przekazanie danych realizowane w ramach przyjętych wiążących reguł korporacyjnych, o których mowa w art. 47 RODO. W przypadku faktycznego przekazania Państwa danych poza EOG, mogą Państwo zażądać od Administratora dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie oraz informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany w niniejszej informacji.
 9. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
pixel