Regulamin konkursu "16000 PoYerbanych fanów"

2022-05-05

§ 1 Przepisy ogólne

1. Organizatorem Konkursu "16000 PoYerbanych fanów", zwanego dalej Konkursem, jest SAN TELMO sp. z o.o., Skośna 11B, 21-040 Świdnik, NIP: 7123401332 zwana dalej Organizatorem.

2. Celem Konkursu jest rozbudzenie kreatywności uczestników.

3. Konkurs skierowany jest do wszystkich klientów i użytkowników sklepu internetowego www.poyerbani.pl oraz fanpage'a sklepu pod adresem https://www.facebook.com/poyerbani/. W Konkursie może brać udział każdy, kto chciałby podzielić się własną wypowiedzią na temat zadany przez organizatora. 

4. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem fanpage'a sklepu poYerbani.pl na Facebooku (https://www.facebook.com/poyerbani/) należącego do Organizatora, funkcjonującego według Regulaminu serwisu.

5. Komunikaty oraz informacje dotyczące konkursu publikowane będą na fanpage strony w serwisie facebook.pl: www.facebook.com/poyerbani/

6. Wszelkie pytania należy kierować na adres: kontakt@poyerbani.pl

7. Konkurs rozpoczyna się 5 maja 2022 roku i trwa do 11 maja 2022 roku. 

8. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.

§ 2 Przepisy dotyczące konkursu

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

2. Każdy uczestnik może nadesłać jedno konkursowe zgłoszenie.

3. Przez konkursowe zgłoszenie rozumie się wypowiedź opublikowaną w formie komentarza, w którym to w kreatywny sposób opisuje yerbę, która najbardziej mu smakuje i to nią chce świętować rosnące grono fanów yerba mate. Komentarz musi zawierać do 200 znaków wraz ze spacjami oraz zostać umieszczony pod konkursowym postem na fanpage'u https://www.facebook.com/poyerbani/ .

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac zawierających niecenzuralne i obraźliwe sformułowania.

5. Poprzez nadesłanie pracy na Konkurs uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanej wypowiedzi tekstowej. Prace zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych.

6. W Konkursie mogą brać udział jedynie te wypowiedzi, które nie zostały nigdzie publikowane ani nie brały udziału w żadnym konkursie.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania prac niespełniających w/w warunków.

§ 3 Zgłoszenie udziału w konkursie

1. Potencjalny Uczestnik, chcąc wziąć w udział w Konkursie i ubiegać się o Nagrodę, musi spełnić łącznie poniższe warunki:

a) mieć ukończone 18 lat;

b) posiadać profil w serwisie społecznościowym Facebook;

c) zamieszkiwać terytorium Polski; 

d) opublikować komentarz, w którym to w kreatywny sposób opisuje yerbę, która najbardziej mu smakuje i to nią chce świętować rosnące grono fanów yerba mate. Komentarz musi zostać umieszczony pod konkursowym postem na fanpage'u sklepu pod adresem https://www.facebook.com/poyerbani/.

2. Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę, by jego Imię i nazwisko zostało umieszczone na fanpage'u strony w serwisie Facebook.pl, podczas podawania wyników konkursu i/lub zostało wykorzystane w inny sposób w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. 

3. Zgłoszenia przyjmowane będą od 5 maja 2022 roku do 11 maja 2022 roku. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika przy rejestracji lub nie zaktualizowane dane, w szczególności za zmianę danych osobowych i/lub adresu e-mail uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika i/lub wręczenie nagrody.

5. Stworzony przez Uczestnika utwór nie może zawierać treści, które mogłyby:

a) zostać zamieszczone w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;

b) naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;

c) posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierać słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);

d) pozostawać w sprzeczności z interesem Organizatora;

e) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

§ 4 Jury i sposób oceny

1. Organizator powołuje Jury Konkursu (zwane dalej Jury).

2. Wszystkie prace nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury.  

3. W skład jury wchodzą: właściciele firmy oraz pracownicy działu marketingu.

4. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu we wszystkich kategoriach, biorąc pod uwagę m.in. oryginalność i kreatywność konkursowych zgłoszeń.

5. Zadaniem Jury jest:

- kwalifikacja do oceny nadesłanych prac,

- ocena prac poprzez przyznanie przez każdego z członków punktów stanowiących kolejne liczby całkowite od 1 do 6 dla każdej zakwalifikowanej do oceny pracy, gdzie 6 oznacza pracę najwyżej ocenioną.

§ 5 Nagrody

1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, której praca uzyska największą liczbę punktów.

2. Zostanie przyznana nagroda dla 1 najlepszej pracy.

3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku niewielkiej, a dokładnie mniejszej niż 10 ilości zgłoszonych prac lub w sytuacji niezakwalifikowania przez Jury do oceny ilości prac większej niż 10.

4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska oraz konkursowej wypowiedzi zwycięzcy.

5. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie ogłoszona przez Organizatora na fanpage sklepu www.poyerbani.pl w serwisie Facebook. Dodatkowo organizator Konkursu powiadomi zwycięzcę o wygranej wiadomością prywatną na portalu Facebook w terminie do 14 dni od rozstrzygnięcia Konkursu.

6. Imię i nazwisko zwycięzcy zostanie wskazane w komentarzu pod postem konkursowym na fanpage'u strony w serwisie Facebook.pl.

7. Organizator przewiduje następujące nagrody:

- Zwycięzca otrzyma zestaw 16 opakowań (po 500g) yerba mate.

8. Nagroda w konkursie nie podlega wymianie na gotówkę.

9. Laureat nie może przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.

§ 6 Wydanie nagrody

1. Warunkiem wydania Nagrody jest przesłanie przez Laureata na adres poczty elektronicznej Organizatora, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania informacji, o której mowa w § 6 ust. 1 Regulaminu następujących danych:

a) imię i nazwisko, 

b) adres zwykłego pobytu,

c) numer telefonu

d) adres dostawy na terytorium Polski (jeśli inny niż adres pobytu).

2. Podanie przez Laureata powyższych danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu otrzymania Nagrody.

3. Nagroda zostanie przekazana Laureatowi przesyłką kurierską za pośrednictwem firmy kurierskiej: DPD / inPost - w zależności od preferencji Laureata.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Laureata niewłaściwych lub nieprawdziwych danych uniemożliwiających lub opóźniających wydanie Nagrody.

§ 7 Wykorzystywanie prac

Uczestnik Konkursu przez wzięcie udziału w Konkursie oświadcza, iż:

1. Przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanej wypowiedzi.

2. Zgadza się na opublikowanie wypowiedzi na fanpage'u pod adresem www.facebook.com/poyerbani/ w czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu.

3. Osoby nagrodzone w Konkursie udzielają organizatorowi licencji w zakresie utrwalania, zwielokrotniania określoną techniką, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, publicznego wykonania albo publicznego odtwarzania, wystawiania, wyświetlania i prezentowania w Internecie pracy konkursowej. Organizator na podstawie tej licencji może również odstępować prace na rzecz osób fizycznych i prawnych.

§ 8 Ochrona danych osobowych 

Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wydania ewentualnej Nagrody i rozpatrzenia reklamacji.Każdy, kto przekaże Organizatorowi swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania i usunięcia.

§ 9 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

1. Regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia Konkursu.

2. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w formie wydruku w siedzibie Organizatora oraz może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej. 

4. Konkurs nie jest w żaden sposób promowany ani popierany poprzez serwis społecznościowy Facebook.

pixel