Darmowa dostawa od 60,00 zł

Regulamin konkursu "Verde Mate Chimarrao"

§ 1 Przepisy ogólne


1. Organizatorem Konkursu "Wakacje z yerba mate", zwanego dalej Konkursem, jest Venusti sp. z o.o. sp.k., Ostrowskiego 9/509 53-238 Wrocław, NIP: 6121861477 zwany dalej Organizatorem.
2. Celem Konkursu jest promowanie yerba mate.
3. Konkurs skierowany jest do wszystkich klientów i użytkowników sklepu internetowego www.poyerbani.pl oraz fanpage'a sklepu pod adresem https://www.facebook.com/poyerbani/. W Konkursie może brać udział każdy, kto chciałby podzielić się własną wypowiedzią na temat zadany przez organizatora. 
4. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem fanpage'a sklepu należącej do Organizatora, funkcjonującego według Regulaminu serwisu.
5. Komunikaty oraz informacje dotyczące konkursu publikowane będą na fanpage strony w serwisie facebook.pl: www.facebook.com/poyerbani/
6. Wszelkie pytania należy kierować na adres: kontakt@poyerbani.pl
8. Konkurs rozpoczyna się 30 stycznia 2019 roku i trwa do 10 lutego 2019 roku. 
9. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.


§ 2 Przepisy dotyczące konkursu


1. Każdy uczestnik może nadesłać jedno konkursowe zgłoszenie.
2. Przez konkursowe zgłoszenie rozumie się wypowiedź opublikowaną w formie komentarza dokańczającego zdanie "Mam ochotę na Verde Mate Chimarrao, bo..." pod konkursowym postem na fanpage'u znajdującym się pod adresem pod konkursowym postem na fanpage'u znajdującym się pod adresem https://www.facebook.com/poyerbani/ 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac zawierających niecenzuralne i obraźliwe sformułowania.
4. Poprzez nadesłanie pracy na Konkurs uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa   autorskie do nadesłanej wypowiedzi tekstowej. Prace zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych.
5. W Konkursie mogą brać udział jedynie te wypowiedzi, które nie zostały nigdzie publikowane ani nie brały udziału w żadnym konkursie.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania prac niespełniających w/w warunków. 

§ 3 Zgłoszenie udziału w konkursie


1. Aby wziąć udział w Konkursie uczestnik musi opublikować komentarz dokańczający zdanie "Mam ochotę na Verde Mate Chimarrao, bo..." pod konkursowym postem na fanpage'u sklepu pod adresem https://www.facebook.com/poyerbani/ 
2. Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę, by jego Imię i nazwisko zostało umieszczone na stronie www.poyerbani.pl, a także na fanpage'u strony w serwisie facebook.pl, podczas podawania wyników konkursu  i/lub zostało wykorzystane w inny sposób w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. 
3. Zgłoszenia przyjmowane będą od 30 stycznia 2019 do 10 lutego 2019 roku – decydować będzie data przesłania prac.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika przy rejestracji lub   niezaktualizowane dane, w szczególności za zmianę danych osobowych i/lub adresu e-mail uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika i/lub wręczenie nagrody.


§ 4 Jury i sposób oceny


1. Organizator powołuje Jury Konkursu (zwane dalej Jury).
2. Wszystkie prace nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury.  
3. W skład jury wchodzą: właściciele firmy oraz pracownicy działu marketingu.
4. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu we wszystkich kategoriach, biorąc po uwagę m.in. oryginalność i kreatywność konkursowych zgłoszeń
5. Zadaniem Jury jest:
- kwalifikacja do oceny nadesłanych prac,
- ocena prac poprzez  przyznanie przez każdego z członków punktów stanowiących kolejne liczby całkowite od 1 do 6 dla każdej zakwalifikowanej do oceny pracy, gdzie 6 oznacza pracę najwyżej ocenioną.


§ 5 Nagrody


1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, której praca uzyska największą liczbę punktów.
2. Zostanie przyznana nagroda dla 1 najlepszej pracy.
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu w przypadku niewielkiej, a dokładnie mniejszej niż 10 ilości zgłoszonych prac lub w sytuacji niezakwalifikowania przez Jury do oceny ilości prac większej, niż 10.
4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska oraz konkursowej wypowiedzi zwycięzcy.
5. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie ogłoszona przez Organizatora na fanpage sklepu www.poyerbani.pl w serwisie facebook. Dodatkowo organizator Konkursu powiadomi zwycięzcę o wygranej mailem w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia Konkursu.
6. Organizator przewiduje następujące nagrody:
- Zwycięzca otrzyma zestaw składający się z paczki 500g Verde Mate Chimarrao, bombilli "Bomba" oraz drewnianego naczynka "Cuia".
Nagroda w konkursie nie podlega wymianie na gotówkę.


§ 6 Wykorzystywanie prac


Uczestnik Konkursu przez wzięcie udziału w Konkursie oświadcza, iż:
1. Przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanej wypowiedzi.
2. Zgadza się na opublikowanie wypowiedzi na stronie www.poyerbani.pl oraz fanpage'u pod adresem www.facebook.com/poyerbani/  w czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu.
3. Osoby nagrodzone w Konkursie udzielają organizatorowi licencji w zakresie utrwalania, zwielokrotniania określoną techniką, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, publicznego wykonania albo publicznego   odtwarzania, wystawiania, wyświetlania i prezentowania w Internecie pracy konkursowej. Organizator na podstawie
tej licencji może również odstępować prace na rzecz osób fizycznych i prawnych.

pixel