Regulamin konkursu "Wakacje z yerba mate"

§ 1 Przepisy ogólne


1. Organizatorem Konkursu "Wakacje z yerba mate", zwanego dalej Konkursem, jest Venusti sp. z o.o. sp.k., Kubika 13A 59-700 Bolesławiec, NIP: 6121861477
2. Celem Konkursu jest promowanie yerba mate.
3. Konkurs skierowany jest do wszystkich klientów i użytkowników sklepu internetowego www.poyerbani.pl. W Konkursie może brać udział każdy, kto chciałby podzielić się zdjęciem związanym z yerba mate.
4. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem strony internetowej www.poyerbani.pl należącej do Organizatora, funkcjonującego według Regulaminu serwisu.
5. Komunikaty oraz informacje dotyczące konkursu publikowane będą na funpage strony w serwisie facebook.pl www.facebook.com/poyerbani/
6. Wszelkie pytania należy kierować na adres: kontakt@poyerbani.pl
8. Konkurs rozpoczyna się 2 sierpnia 2017 roku i trwa do 20 sierpnia 2017 roku.
9. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.


§ 2 Przepisy dotyczące prac


1. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie do 3 prac.
2. Zdjęcia należy wstawić na funpage poyerbani.pl, bądź przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@poyerbani.pl, a w tytule maila napisać: KONKURS - Imię i Nazwisko
3. Temat zdjęcia może być dowolny, jednak musi być związany z yerba mate.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej jakości technicznej.
6. Poprzez nadesłanie pracy na Konkurs uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa   autorskie do zdjęcia. Prace zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych.
7. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie publikowane ani nie brały udziału w żadnym konkursie.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania prac niespełniających w/w warunków.

§ 3 Zgłoszenie udziału w konkursie


1. Aby wziąć udział w Konkursie uczestnik musi wstawić zdjęcie na funpage poyerbani.pl bądź wysłać maila na adres: kontakt@poyerbani.pl swoją pracę, wraz ze swoimi danymi, czyli: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowego.
2. Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę, by jego Imię i nazwisko zostało umieszczone na stronie www.poyerbani.pl, a także na funpage strony w serwisie facebook.pl, podczas podawania wyników konkursu  i/lub zostało wykorzystana w inny sposób w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.
3. Zgłoszenia przyjmowane będą od 1 sierpnia 2017 do 20 sierpnia 2017 roku – decydować będzie data przesłania prac.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika przy rejestracji lub   niezaktualizowane dane, w szczególności za zmianę danych osobowych i/lub adresu e-mail uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika i/lub wręczenie nagrody.


§ 4 Jury i sposób oceny


1. Organizator powołuje Jury Konkursu (zwane dalej Jury).
2. Wszystkie prace nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury.  
3. W skład jury wchodzą: właściciele firmy oraz pracownicy działu marketingu.
4. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu we wszystkich kategoriach, biorąc po uwagę m.in. jakość, oryginalność i kreatywność nadesłanych prac.
5. Zadaniem Jury jest:
- kwalifikacja do oceny nadesłanych prac,
- ocena prac poprzez  przyznanie przez każdego z członków punktów stanowiących kolejne liczby całkowite od 1 do 6 dla każdej zakwalifikowanej do oceny pracy, gdzie 6 oznacza pracę najwyżej ocenioną.


§ 5 Nagrody


1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, której praca uzyska największą liczbę punktów.
2. Zostanie przyznana nagroda dla 1 najlepszej pracy.
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu w przypadku niewielkiej, a dokładnie mniejszej niż 5 ilości zgłoszonych  prac lub w sytuacji niezakwalifikowania przez Jury do oceny ilości prac większej, niż 5.
4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska oraz pracy zwycięzcy.
5. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie ogłoszona przez Organizatora na funpage sklepu www.poyerbani.pl w serwisie facebook. Dodatkowo organizator Konkursu powiadomi zwycięzcę o wygranej mailem w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia Konkursu.
6. Organizator przewiduje następujące nagrody:
- 1 najlepszy uczestnik otrzyma wybraną półkilogramową yerba mate marki Guarani dostępną na stronie www.poyerbani.pl
Nagroda w konkursie nie podlega wymianie na gotówkę.


§ 6 Wykorzystywanie prac


Uczestnik Konkursu przez wzięcie udziału w Konkursie oświadcza, iż:
1. Przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych prac.
2. Zgadza się na opublikowanie prac na stronie www.poyerbani.pl w czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu.
3. Osoby nagrodzone w Konkursie udzielają organizatorowi licencji w zakresie utrwalania, zwielokrotniania określoną techniką, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, publicznego wykonania albo publicznego   odtwarzania, wystawiania, wyświetlania i prezentowania w Internecie pracy konkursowej. Organizator na podstawie
tej licencji może również odstępować prace na rzecz osób fizycznych i prawnych.

pixel